เกี่ยวกับสมาคม

รายนามผู้ก่อตั้งและคณะที่ปรึกษาสมาคม ตามมติที่ประชุม
เพื่อการขอจดทะเบียนสมาคม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2535