รายนามศิษย์เก่า FBINA

Showing 145 items
NameSessionStatus
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
NameSessionStatus
พล.ต.อ.เสริม จารุรัตน์ 070 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.นิยม กาญจนวัฒน์ 072 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.แวน สุขวัจน์ 072 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.โกศล ลิมปิชาติ 074 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.บำรุง กาญจนวัฒน์ 074 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร 075 ถึงแก่กรรม 
พล.ต.ต.สมประสงค์ ปรารถนาดี 077 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.เกษม แสงมิตร 077 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.พิศักดิ์ วรมิศร์ 078 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ประภาวัต 078 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.โอภาส รัตนสิน 081 เกษียณอายุ 
พ.ต.อ.อาภรณ์ บูรณสัมฤทธิ์ 081 ถึงแก่กรรม 
พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ 082 เกษียณอายุ 
พ.ต.อ.ปราโมทย์ แสงมิตร 082 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.จารึก เมฆวิชัย 083 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.วิเชียร โพธา 083 เกษียณอายุ 
พ.ต.อ.จำนง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 084 ถึงแก่กรรม 
พ.ต.อ.สถาพร บูรณสัมฤทธิ์ 084 ถึงแก่กรรม 
พล.ต.ต.ก้องเกียรติ อภัยวงศ์ 085 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.วิสุทธิ์ กิตติวัฒน์ 085 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.สมศักดิ์ ปิตรชาติ 087 เกษียณอายุ 
พ.ต.อ.สมชาย ประยูรรัตน์ 087 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.วาณิช กุลมา 088 ถึงแก่กรรม 
พล.ต.อ.ไมตรี ชวลิตธำรง 088 เกษียณอายุ 
พ.ต.ท.นิรันดร์ วิทยาวุฒิกุล 089 เกษียณอายุ 
พ.ต.ท.นทีทอง สุวรรณทัต 089 เกษียณอายุ 
พ.ต.ท.อนันต์ เกาไศยนันท์ 091 
พ.ต.อ.ประโยชน์ วาสนาสมสิทธิ์ 091 ถึงแก่กรรม 
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ยมกกุล 093 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี 093 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.มนัส ครุฑไชยันต์ 093 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ 094 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.จิตติ โรจนเวทย์ 094 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.สมบัติ อมรวิวัฒน์ 095 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.ปราโมทย์ บูรณพิมพ์ 095 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.ประจิต ศรีไชยยันต์ 096 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ 096 เกษียณอายุ 
พล.ท.วินัย ประสมทอง 097 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.สันติรักษ์ บุญวรรณ 097 ถึงแก่กรรม 
พ.ต.ท.บุญโกย อุ่นวัฒนะ 100 ถึงแก่กรรม 
พล.ต.ต.เวทย์ เพชรบรม 100 
พล.ต.ท.เหมราช ธารีไทย 101 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.ทัศนัย ประชานุรักษ์ 102 ถึงแก่กรรม 
พล.ต.ท.อุดม เจริญ 102 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.โกศล รัตนาวดี 105 เกษียณอายุ 
พ.ต.อ.จีระพันธุ์ พึ่งสุนทร 111 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช 111 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล 115 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.ชุมพล อัตถศาสตร์ 119 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.กฤษฎา พันธุ์คงชื่น 119 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.มาโนช ศัตรูลี้ 127 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.สหัส พฤกษะวัน 127 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.ศุภวุฒิ สังข์อ่อง 132 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.ไกรสุข สินศุข 132 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.เฉลิมชัย พิมลศรี 137 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.พงศ์ชัย สุขะหุต 137 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ 144 เกษียณอายุ 
พ.ต.อ.พันธ์ระวี วีระพันธุ์ 147 
พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ 151 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 151 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.ณรงค์ กาญจนะ 158 ถึงแก่กรรม 
พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 159 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ 161 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์ 161 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.พลพัฒน์ เขมะสิงคิ 162 เกษียณอายุ 
พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต 162 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.เกริกพงศ์ พุกประยูร 163 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 166 เกษียณอายุ 
พ.ต.อ.อัครพล บุญโยปัษฏัมภ์ 169 
พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ 172 ในราชการ 
พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 173 เกษียณอายุ 
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ 174 ในราชการ 
พล.ต.ต.เสนีย์ พิมลศิริ 176 เกษียณอายุ 
พ.ต.อ.ปวเรศ กาญจนรินทร์ 176 
พ.ต.ท.สาโรจน์ พูลแก้ว 177 
พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ 179 ในราชการ 
พ.ต.ท.อนันตไชย หังสสูต 180 
พ.ต.อ.อนุชิต บุญญะปฏิภาค 181 ในราชการ 
พ.ต.อ.เขมรินทร์ หัสศิริ 182 ในราชการ 
พ.ต.ท.หญิง ณัฐวินุช สุธรรมพิทักษ์ 183 
พล.ต.ต.ณรงค์ ทรัพย์เย็น 183 ในราชการ 
พล.ต.ต.พีรพันธุ์ เปรมภูิติ 185 เกษียณอายุ 
พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ อมฤตานนท์ 186 
พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจาพันธ์ 186 
พ.ต.ท.หญิง สุปภาดา เมฆนริทธิ์ 187 
พล.ต.อ.ชนสิษฐ์ วัฒนวรางกูร 188 ในราชการ 
พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ เพ็ชรพล 189 
พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ 190 ในราชการ 
พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ 193 เกษียณอายุ 
พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ 194 
พล.ต.ต.กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ 196 ในราชการ 
พล.ต.ต.อภิชาติ ช่วงสุวนิช 196 เกษียณอายุ 
พ.ต.ท.ชัชวาล บุญมี 198 
พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร 199 ในราชการ 
พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย 200 
พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล 200 ในราชการ 
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน 201 ในราชการ 
พ.ต.อ.ยศเอก รักษาสุวรรณ 202 ในราชการ 
พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข 202 ในราชการ 
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ 204 ในราชการ 
พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย 205 ในราชการ 
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 206 ในราชการ 
พ.ต.อ.เทวัญ มังคละชาติกุล 207 ในราชการ 
พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน 208 ในราชการ 
พ.ต.อ.ประพนธ์ สหพัฒนา 209 
พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล 210 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบูญ 211 ในราชการ 
พล.ต.ต.มณฑลทัฬห์ บุนนาค 212 ในราชการ 
พล.ต.ต.กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ 213 ในราชการ 
พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ 214 ในราชการ 
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 215 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.ทิฆัมพร แก้วขาว 216 ในราชการ 
พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ 217 ในราชการ 
พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี 219 เกษียณอายุ 
พ.ต.อ.นิธิ บัณฑุวงศ์ 221 ในราชการ 
พล.ต.ท.อนุชัย เล็กบำรุง 222 เกษียณอายุ 
พ.ต.อ.อาชวิน สิงหะผลิน 223 ในราชการ 
พ.ต.อ.สุรพล พูลศิริ 224 ในราชการ 
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล 225 ในราชการ 
พ.ต.ท.ชูวิทย์ ชูเวช 227 ในราชการ 
พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ 228 ในราชการ 
พล.ต.ต.พุฑฒิพงศ์ มุสิกูล 229 ในราชการ 
พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน 231 ในราชการ 
พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา 232 ในราชการ 
พ.ต.อ.หญิง ฉันฉาย รัตนพานิช 233 ในราชการ 
พ.ต.อ.เขมชาติ หิรัญโต 236 ในราชการ 
พ.ต.ท.ศักดาวุธ สมานบุตร 237 ในราชการ 
พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุุนทร 239 ในราชการ 
พล.ต.ต.สินาด อาจหาญวงศ์ 242 เกษียณอายุ 
พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ 243 ในราชการ 
พ.ต.อ.ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ 244 ในราชการ 
พ.ต.อ.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว 246 ในราชการ 
พ.ต.ท.จตุรงค์ ทองพันเลิศกุล 248 ในราชการ 
พล.ต.ต.ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร 251 ในราชการ 
พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง 257 ในราชการ 
พ.ต.อ.หญิง มนชนก จำรูญโรจน์ 259 ในราชการ 
ร.ต.อ.ทินวุฒิ ลีละพัฒน์ 262 ในราชการ 
พ.ต.ท.อภิชาติ หัตถสิน 263 ในราชการ 
พ.ต.ต.ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ 265 ในราชการ 
พ.ต.ท.นรินทร์ เพชรทอง 268 ในราชการ 
พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช 271 ในราชการ 
พ.ต.ท.พัดธงทิว ดามาพงษ์ 274 ในราชการ 
พ.ต.ท.วิทวัส บูรณะ 275 ในราชการ 
พ.ต.ท.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ 276 ในราชการ 
พ.ต.ต.ชานันท์ ชัยจินดา 277 ในราชการ 
Showing 145 items